Restaurant Business

นักศึกษาปัจจุบันวิสัยทัศน์

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพในระดับสากล


พันธกิจ

1. มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีคุณภาพในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ วิชาชีพเฉพาะทาง

2.มุ่งให้บริการวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่ระดับสากล

3.พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน